АЛДАС III

Эр бэлгэ эрхтэнээс гарах үрийн шингэн, садар ус.

Ижил үг:

АЛДАС I

АЛДАС II