АЛДЛАХ

1. Хоёр гарыг сунган дэлгэх: үүд алдлах (хаалга үүдэнд гараа алдлан агтаалан зогсох) - Үүд алдалж дэлгэрэнгүй... ААЗ;


2. Алдаар хэмжих: дээс алдлах (дээсний уртыг алдаар хэмжих), сур алдлах (сурын уртыг алдлан сунгах).

дээс алдлах дээсний уртыг алдаар хэмжих
сур алдлах

сурын уртыг алдлан сунгах

үүд алдлах хаалга үүдэнд гараа алдлан агтаалан зогсох