АЛДРУУЛАХ

Алдуулах, сулруулах: ёс алдруулах (ёс алдуулах), журам алдруулах (журам алдуулах) - дэлгэрэнгүй...

ёс алдруулах ёс алдуулах
журам алдруулах журам алдуулах