АЛДУУШ
/ яриа /

Алдаа, хүндэтгэвэл зохих зүйлийг хайхраагүй алдаа хилэнц, алдас - Ахдаа халдвал арван дааганы алдууштай, дүүдээ дэлгэрэнгүй... ААЗ., алдууш алдах (алдаа гаргах).