АЛДАС I

1. Хөнгөмсөглөн гаргасан эндэгдэл, цалгардал, өчүүхэн алдаа;


2. Хүндэтгэвэл зохих юмыг үл ойшоосон алдаа, санамсаргүй болон санаатай зөрчих явдал: алдас болох (алдаа болох) - Бурхан шүтээнээ дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.

Ижил үг:

АЛДАС II

АЛДАС III