АЛДАХ II

Салтаан дороос нь өргөх.

Ижил үг:

АЛДАХ I