дотуур дэгээ
нэг хөлөө нөгөө бөхийн хөлийн дотуур оруулан гэдрэг унагах мэх