АЛГАСАЛГҮЙ

1. Алгасал байхгүй, өнжилгүй - Аяа, бага насандаа алгасалгүй шүтье. Монгол дэлгэрэнгүй... өдөр алгасалгүй (өдөр өнжилгүй) - Тэнгэрийн дууч сайхан эмстэй өдөр алгасалгүй цэнгэн жаргажээ. Галидас. Үүлэн зардас;


2. Дараалсан зүйлийн заримыг алгасан өнгөрөхгүй: айл алгасалгүй орох (бүх айлаар орох, айл дараалан орох).

өдөр алгасалгүй өдөр өнжилгүй
айл алгасалгүй орох

бүх айлаар орох, айл дараалан орох