АЛГАСАЛТ

Алгасах үйлийн үр дүнг заасан нэр; алгасах байдал: алгасалт багатай (алгассан зай багассан).