ДОЛООДОС

Долоож орхисон юм: малын долоодос (мал долоох шүү, давс), нохойн долоодос (нохойн дэлгэрэнгүй...

малын долоодос мал долоох шүү, давс
нохойн долоодос нохойн хэл, амаараа хүрсэн газар
хүний долоодос хүний долоосон юм