ДОЛООДУГААР

Дэс тооны долоод тохиолдох - Би 1944 онд Сайншандад байсан Нянтайсүрэнгийн удирдсан долоодугаар хуягт бригадад анх дэлгэрэнгүй... Т.Рэнцэн. Шинэ даваа.