ДОЛООДОЙ I
/ ургамал /

Хаварсалтан овгийн, олон наст өвслөг ургамал.

Ижил үг:

ДОЛООДОЙ II