АЛАЛДАГЧ

Харилцан алалдах этгээд; тэмцэлдэгч - Туйлын сайн алалдагч хэмээн алдаршсан билээ. Хөх монголын хөх туг.