АЛАЛДУУЛАХ

1. Бие биеийг нь хядуулах - Сүрэг нохдыг дагуулан хооронд нь алалдуулан явж... Н.Нямдорж. Жингэр;


2. [шилжсэн] Ямар нэг юмны төлөө хар муйхраар өрсөлдүүлэн тэмцэлдүүлэх.