ДАЛЛАГА I

Даллаж өгөх дохио.

Ижил үг:

ДАЛЛАГА II