ДАЛЛУУЛАХ

1. Хүнийг даллан дуудуулах: дуудан даллуулах (даллан дуудах);


2. Даллан дуудагдах: даллуулаад буцаж ирэх (дуудагдаад буцаж ирэх).

дуудан даллуулах даллан дуудах
даллуулаад буцаж ирэх дуудагдаад буцаж ирэх