ДАЛУУЛ

Хам тоо, далан тооны хүн, юм цуг: ах дүү далуул (ах дүү нийлээд далан хүн), далуул амь дэлгэрэнгүй... (далан тооны хүн алагдах) - Бид далуул байлаа. “Цог” сэтгүүл.

ах дүү далуул ах дүү нийлээд далан хүн
далуул амь үрэгдэх далан тооны хүн алагдах