АЙХАГЛАХ
/ хуучирсан /

1. Гэрчлэх, гэрч болох;


2. Нэхэмжлэн заалдах.