АКТ I

Албан ёсны баримт, нотолгоо: хууль бус акт (утга агуулгаараа хууль зөрчсөн, тухайн актыг гаргах эрх дэлгэрэнгүй...

хууль бус акт

утга агуулгаараа хууль зөрчсөн, тухайн актыг гаргах эрх мэдэлгүй субьектын үйлдсэн, мөн хуулиар хориглоогүй хэдий ч зөвшөөрөөгүй асуудлаар гаргасан акт

эрх зүйн акт

хууль тогтоомжийг биелүүлэх үүднээс тухайн байгууллагаас тодорхой үүрэг, зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоон гаргасан, хууль зүйн талаар засагласан шийдвэр, заалт

эмнэлгийн акт

өвчний улмаас ажлаас чөлөөлсөн тухай баримт

акт тогтоох

тухайн эл зүйлийг бүртгэлээс хассан тухай баримт

Ижил үг:

АКТ II