АКТЛУУЛАХ

Хэрэглээний шаардлага хангахгүй болсон эд юмсыг данс бүртгэлээс хасуулах - Хашаагаа засаж сэлбэхийн оронд дэлгэрэнгүй... “Үнэн”сонин.