АЛАВХИЙХ

Моринд харайн мордох: алавхийн мордох (харайн мордох) - Эрдэмтэй хоёр хүлэг дээрээ алавхийж дэлгэрэнгүй... Бум эрдэнэ., алавхийх тугар (сая сурч байгаа хүмүүсийн алавхийн харайх модон морь).

алавхийн мордох харайн мордох
алавхийх тугар сая сурч байгаа хүмүүсийн алавхийн харайх модон морь