АЙХАГ
/ хуучирсан /

1. Гэрчлэгч, гэрчийн этгээд;


2. Нэхэмжлэн заалдагч, нэхэмжлэгч.