ДАВШЛАГА

1. Довтлох үйлийн нэр; давшилт;


2. Эх газар доош суух, далайн ёроол өргөгдөх, эсвэл далайн усны түвшин ихэссэний улмаас хуурай газар өөд ус түрэх үзэгдэл.