хүн амын өргөн давхраа
хүн амын дунд нэлээд газар авч дэлгэрсэн давхраа