давлагаа орд
/ одон орон /

дэлхийн өмнөд хагасын одны орд