давлагаанаас хамгаалах далан

усан буудлын усан санг давлагаанаас хамгаалдаг усан техникийн байгууламж