ял давах
а. Давж заалдан, ялыг хүчингүй болгох, бууруулах; б. Ялыг эдэлж дуусгах