даац багатай
хана, тулах хэсгийн хүндийг тэсвэрлэх чадвар бага