даацын тэмдэг
тэнгис, гол мөрөн дээр яваа хөлөг онгоцны доош суултын зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээг зааж, уг хөлгийн хоёр талд байрлуулсан тэмдэг