аа хулга бичгийн тамга
бэлгэдлийн чанартай дүрс тэмдэг