ДААРАГ

Даарамхай, бээрэг: даараг бээрэг [хоршоо] (хүйтэнд тэсвэр муутай, амархан даарч бээрдэг).

даараг бээрэг хүйтэнд тэсвэр муутай, амархан даарч бээрдэг