ДААРАМТГАЙ

Амархан даардаг; бээрэмтгий: даарамтгай мал (хүйтэнд хялбар зутардаг мал), даарамтгай дэлгэрэнгүй... (бээрэг хөгшин), даарамтгай хүүхэд (өлчиржиж чийрэгжээгүй хүүхэд) - Би маш их даарамтгай хүн байгаа юм. Яриа.

даарамтгай мал хүйтэнд хялбар зутардаг мал
даарамтгай хөгшин бээрэг хөгшин
даарамтгай хүүхэд өлчиржиж чийрэгжээгүй хүүхэд