үг даамтгай
хатуу ширүүн үг сургаал сонсох чадалтай