ус даамтгай гурил
ус сайн авдаг гурил, нялцайж урсдаггүй гурил