ДААЛГА III:
/ хэл шинжлэл /

даалга үсэг (төвөд бичгийн дуудлагагүй үсэг).

Ижил үг:

ДААЛГА I

ДААЛГА II