ДААЛГАГЧ

1. Даалгавар өгөгч;


2. Бусдын бүрэн туслалцаатайгаар аар саар төлбөрөө төлүүлэгч.