ДААЛГАВАРТ

Даалгавар бүхий, гүйцэтгэвэл зохих үүрэг хүлээсэн - Эцэст нь гэрийн даалгаварт ширээ бүхэн ямар нэг өөр загварын дэлгэрэнгүй... Д. Намсрай. Гандирсын хотын Хандармаа.