ДААЛГА I

1. Үүрэг даалгавар, захиас;


2. Алба үүргийн гүйцэтгэл, биелэлт.

Ижил үг:

ДААЛГА II

ДААЛГА III: