даагалан өлгөх
бүтэн унинд богино унийг дагуулан холбох