ДААГАЛАЙ
/ амьтан /

Нэг зүйл зэрлэг адуу, эрээн тахь; дагалай: даагалай адуу (эрээн тахь).