дааган нуур
газар доогуур болон дээгүүр усны судлаар холбогдсон хоёр нуур, холбоо нуур