унины даага
богино, хугархай унийг бүтэн унинд дагуулж нийлүүлэн баглаж тогтоосон нь