дааганы ам хагалах
даагыг сургаж, амаа мэддэг болгох