даавар эмчилгээ
/ анагаах /
амьд биеийн дааврын хэмжээг зүй зохистой түвшинд тогтоох эмчилгээ