да лам
шашны хурлын захиргааны хэрэг эрхэлсэн албан тушаалтны хэргэм зэрэг