ГЭДВЭЛЗЭХ

1. Тавтиргүй байдал гаргах: гэдвэлзэн годволзох (тогтворгүй тавтиргүй байдал гаргах);


2. Гэдэг гэдэг хийх, гэдэлзэх.