ГЭДГЭРДҮҮ

Гэдгэр байрын, гэдгэр байдалтай: гэдгэрдүү нуруутай (бага зэрэг гэдгэр байрын нуруутай) - дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун.

гэдгэрдүү нуруутай бага зэрэг гэдгэр байрын нуруутай