ГЭДГЭНЭЛДЭХ

Олон тогтворгүй улсын гэдгэнэн маяглах.