ААЖИМТГАХ

Улам аажим болгох, удаашруулах: алхаагаа аажимтгах (алхаагаа удаашруулах).