ААЖИМСАХ

Улмаар аажим болох, илүү удаан болох: явдал аажимсах (явдал удаашрах).